ผู้ตรวจราชการฯ ติดตามโครงการสำคัญในพื้นที่ประจวบฯ

เมื่อวันที่ 22 ส.ค.ที่ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายพีระ ทองโพธิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 4 เป็นประธานการประชุมตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 2 พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการ

โดยมี นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการ จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายสินาทร โอ่เอี่ยม ปลัดจังหวัดฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนใน จ.ประจวบฯ ร่วมรายงานผลการดำเนินงาน และเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ ตามประเด็นนโยบายสำคัญ 7 เรื่อง ได้แก่ การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การจัดการสิ่งแวดล้อมสีเขียวเพื่อความยั่งยืนตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว หรือ BCG Model การพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ การเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2565 และการผลักดันการดำเนินการแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนและการใช้ประโยชน์สนามกีฬา อ.ทับสะแก

นางจารุรัตน์ พัฒน์ทอง รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.ประจวบฯ ได้รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ใน จ.ประจวบฯ ปัจจุบันพบว่ามีจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อในพื้นที่ลดลง ส่วนการฉีดวัคซีนโควิดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชน ข้อมูลล่าสุดวันที่ 22 ส.ค.65 มีผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็ม 1 ครอบคลุมร้อยละ 86.7 ของประชากรในจังหวัด เข็ม 2 ร้อยละ 81.8 เข็ม 3 ร้อยละ 33.3 และเข็ม 4 ร้อยละ 5.3 ซึ่งหัวหน้าผู้ตรวจราชการฯ ได้เน้นย้ำให้เร่งรัดการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้แก่ประชาชนเพื่อรองรับการขับเคลื่อนแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดในระยะต่อไป

ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.ประจวบฯ ได้รายงานการจัดเก็บข้อมูลประชาชนกลุ่มเปราะบางจำนวน 2,530 ครัวเรือนใน 8 อำเภอ พร้อมดำเนินการช่วยเหลือผ่านกลไกศูนย์ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัขญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครอบคลุม 5 มิติ ได้แก่ ด้านรายได้ ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา ด้านความเป็นอยู่ และด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ ซึ่งล่าสุดมีความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือไปแล้ว 2,450 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 96.84 ส่วนใหญ่ประชาชนประสบปัญหาด้านรายได้ เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้เข้าไปช่วยเหลือด้วยการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ ด้านความเป็นอยู่ ได้มีการให้ความช่วยเหลือปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมต่อการดำรงชีพ มีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอต่อความต้องการใช้งาน

สำหรับความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2565 สำนักงานปศุสัตว์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ รายงานว่า จ.ประจวบฯ มีเป้าหมายการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดจำนวน 5,670 ตัว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัคซีน โดยสำนักงานปศุสัตว์เขต 7 และจะดำเนินการฉีดโดยสถานพยาบาลสัตว์ 5,745 โดส และฉีดโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 68,025 โดส ขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้สนับสนุนการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในปีงบประมาณ 2565 อีกจำนวน 172,157 โดส

ส่วนในปีงบประมาณ 2566 เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ร่วมกับ อบต.อ่าวน้อย และ อบจ.ประจวบคีรีชันธ์ มีแผนการก่อสร้างศูนย์สงเคราะห์สัตว์จรจัดในพื้นที่ อบต.อ่าวน้อย รับสุนัขจรจัดได้ประมาณ 100 ตัว นอกจากนี้ จ.ประจวบฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำร่อง ซึ่งมีความพร้อมในการจัดทำพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างน้อย อำเภอละ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งหมด 5 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองหัวหิน เทศบาลตำบลกุยบุรี เทศบาลตำบลคลองวาฬ เทศบาลตำบลทับสะแก และเทศบาลตำบลบ้านกรูด และมีการเสนอชื่อเทศบาลตำบลทับสะแก เข้ารับการคัดเลือกผลงานระดับเขต

ในส่วนของความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนและการใช้ประโยชน์สนามกีฬา อ.ทับสะแก คณะผู้ตรวจราชการได้รับทราบรายงานว่า ที่ผ่านมา จ.ประจวบฯ ได้จัดประชุมคณะทำงานตรวจสอบและติดตามการใช้งบประมาณของจังหวัดในโครงการก่อสร้างสนามกีฬา อ.ทับสะแก ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 20 ก.ค.65 ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบจากท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฯ ว่า กรมพลศึกษาได้อนุมัติงบประมาณในการซ่อมแซมสนามกีฬาในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับมาสามารถใช้งานได้แล้ว โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2565 ใช้งบประมาณไม่เกิน 500,000 บาท ในส่วนของการส่งมอบทรัพย์สินให้ อบต.แสงอรุณ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดูแล นายก อบต.แสงอรุณ ยินดีที่จะรับโอนสนามกีฬาไว้ในการดูแลใช้งานต่อไปซึ่งจะต้องนำเสนอสภา อบต. เพื่อให้ความเห็นชอบตามขั้นตอน โดยภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น คณะผู้ตรวจราชการได้ร่วมกันลงพื้นที่สนามกีฬา อ.ทับสะแก เพื่อตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ด้วย

ด้าน ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า รัฐบาลเข้มงวดเรื่องการครอบครองอาวุธปืนผิดกฎหมาย จึงขอให้ฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน จ.ประจวบฯ ร่วมกันสำรวจตรวจสอบป้องปรามผู้ครอบครองอาวุธปืนผิดกฎหมายและเข้มงวดเรื่องการออกใบอนุญาตครอบครองอาวุธปืนเพื่อไม่ให้มีการนำไปใช้ก่อเหตุอาชญากรรม พร้อมขอให้ตรวจสอบสถานบริการต่างๆในพื้นที่ กำชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด มีระบบการดูแลรักษาความปลอดภัยตามที่กำหนดภายในสถานบริการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่เข้าไปใช้บริการกรณีเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด.

อุดมศักดิ์ นิ่มเซียน.ประจวบฯ


Scroll to Top

แฉข่าวเด่น ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า